Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

NOVINKA: Ponúkame nárazové spracovanie účtovníctva za predchádzajúci rok do konca marca bežného roku! (Základná cena + 50%)

V rámci spracovania jednoduchého alebo podvojného účtovníctva poskytujeme účtovnej jednotke nasledovné služby:

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov, posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie hlavnej knihy,
 • Vedenie analytickej evidencie,
 • Vedenie účtovného denníka,
 • Vedenie pokladničnej knihy,
 • Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr,
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov,
 • Evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku),
 • Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,
 • Účtovné a daňové poradenstvo,
 • Evidencia DPH (pre platiteľov DPH),
 • Uzávierkové operácie, inventarizácia, spracovanie daňového priznanie k dani z príjmu PO.